Go to Top

บริษัท เอ พลัส ยูทิลิตี้ แมเนจเมนท์ เป็นผู้รับเหมางานด้านวิศวกรรม สำหรับงานแสดงสินค้า เป็นหลัก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บุคลากรในบริษัทฯ ประกอบด้วย ทีมวิศวกรและช่างผู้มีความชำนาญในงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลสำหรับ งานแสดงสินค้า
บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากศูนย์การแสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี ให้เป็นผู้รับเหมางานระบบสาธารณูปโภคให้กับศูนย์ ฯ โดยดูแลงานและให้บริการ ในอาคารแสดงสินค้า อาคาร 1-10 รวมถึงอาคารอารีน่า และพื้นที่จัดงานนอกอาคาร
-1